Bí Tích Rửa Tội                                 – Sacrament of Baptism
Bí Tích Hòa Giả                             – Sacrament of Reconciliation
Bí Tích Thánh Thể                          – Sacrament of Eucharist

Tiếng Việt (Mass time in Vietnamese)

Lễ ngày Chúa Nhật: 11:30 am
Lễ ngày thườngThứ Hai, Ba, Năm, Sáu:  6 pm
                                      Thứ Bảy: 8 am 

Tiếng Anh (Mass time in English)

Sunday Mass –  Saturday: 3:00 PM
                                                         5:00 PM
                                   Sunday:    9:00 AM
                                                      11:30 AM
                                                       5:00 PM 

Daily Mass –  9:00 AM – Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday
                              7:30 AM – Thursday
                           

Bí Tích Thêm Sức                           – Sacrament of Confirmation
Bí Tích Xức Dầu Thánh               – Sacrament of Anointing of the sick
Bí Tích Truyền Chức Thánh     – Sacrament of Holy Order
Bí Tích Hôn Phối                            – Sacrament of Matrimony