Bí Tích Rửa Tội                                 – Sacrament of Baptism

Bí Tích Hòa Giả                              – Sacrament of Reconciliation

Tiếng Việt: 

 • Chúa Nhật lúc 11 am – 11:25 am trước thánh lễ Việt Nam tại St. Jude

Tiếng Anh (in English):

 • St. Helen       – Saturday at 3:15 pm – 3:45 pm
 • St. Jude         – Saturday at 3:30 pm – 4:30 pm (except first Saturdays)
 • Holy Ghost   – First Saturdays at 3:30 pm – 4:30 pm

 

Bí Tích Thánh Thể                          – Sacrament of Eucharist

Tiếng Việt (Mass time in Vietnamese)

Lễ ngày Chúa Nhật:

 • 11:30 am (Nhà thờ St. Jude)

Lễ ngày thường:

 • Thứ Hai, Ba, Năm, Sáu:  6 pm (Nhà thờ St. Helen)
 • Thứ Bảy: 8 am (Nhà thờ St. Helen)

Tiếng Anh (Mass time in English)

Sunday Mass

Saturday:

 • 4:00 PM (St. Helen Church)
 • 5:00 PM (St. Jude Church)

Sunday:

 • 8:30 AM (St. Jude Church)
 • 9:00 AM (Holy Ghost Church)
 • 11:30 AM (Holy Ghost Church)
 • 5:00 PM (St. Helen Church)

Daily Mass

Monday:

 • 8:15 AM (Holy Ghost Church)
 • 9:00 AM (St. Jude Church)

Tuesday:

 • 7:30 AM (St. Helen Church)
 • 8:15 AM (Holy Ghost Church)

Wednesday:

 • 8:15 AM (Holy Ghost Church)

Thursday:

 • 7:30 AM (St. Helen Church)
 • 9:00 AM (St. Jude Church)

Friday:

 • 9:00 AM (St. Jude Church)

 

Bí Tích Thêm Sức                           – Sacrament of Confirmation
Bí Tích Xức Dầu Thánh               – Sacrament of Anointing of the sick
Bí Tích Truyền Chức Thánh     – Sacrament of Holy Order
Bí Tích Hôn Phối                            – Sacrament of Matrimony