I.  

  1. Nhập lễ:
  2. Đáp ca:
  3. Dâng lễ:
  4. Hiệp lễ: 
  5. Kết lễ: