I.  Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa 

  1. Nhập lễ: Gặp Gỡ Đức Kito (blue book page 219)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 84 – Viễn Xứ
  3. Dâng lễ: Con Xin Tiến Dâng (Kim Long) (red book page 119)
  4. Hiệp lễ: Con Vững Tin Nơi Ngài
  5. Kết lễ: Dâng Mẹ (red book page 307)