I.  Thiên Chúa nuôi dưỡng dân Người

  1. Nhập lễ: Con Hân Hoan – Vu Đình Ân (red book page 70)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 144 – LM Thái Nguyên
  3. Dâng lễ: Ca Dâng Cảm Tạ – Thy Yên (blue book page 101)
  4. Hiệp lễ: Ôi Thần Linh Chúa (red book page 200) 
  5. Kết lễ: Cung Chúc Trinh Vương (red book page 304)