I.  Nước Trời là kho tàng quí giá

  1. Nhập lễ: Về Đây Hỡi Người (red book page 96)
  2. Đáp ca: Thánh Vinh 118 – Thanh Lâm
  3. Dâng lễ: Cùng Dâng Lên Bàn Thờ – Nguyễn Duy Vi (blue book page 58)
  4. Hiệp lễ: Con Mong Về Bên Ngài – Lm. Vị Thiên 
  5. Kết lễ: Khúc Tâm Ca (blue book page 321)