I. Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại

  1. Nhập lễ: Về Nơi Đây (red book page 98)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 85
  3. Dâng lễ: Lễ Vật Giao Hòa – Nguyên Kha
  4. Hiệp lễ: Chúa Không Lầm – Vy Oanh  (blue book page 209)
  5. Kết lễ: Xin Vâng (red book page 340)