I.  Đến với Chúa để được bình an

  1. Nhập lễ: Ca Lên Đi 3 – Kim Long (red book page 63)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 144
  3. Dâng lễ: Nguyện Cho Lời Con – Lm Kim Long (red book page 132)
  4. Hiệp lễ: Hỡi Ai Gánh Nặng
  5. Kết lễ: Ra Về (red book page 279)