I. Hy sinh mạng sống vì danh Đức Kitô 

  1. Nhập lễ: Tôi Mừng Vui – Lm. Kim Long (red book page 89)
  2. Đáp ca:  Thánh Vịnh 88 – Thanh Lâm
  3. Dâng lễ:  Xin Dâng – Ngoc Khon
  4. Hiệp lễ:  Theo Chúa
  5. Kết lễ: Xin Vang – Mi Tram (red book page 340)