I.  Mạnh dạn tuyên xưng Đức Kitô

  1. Nhập lễ: Về Bên Cha – Nguyễn Duy (red book page 94)  
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 68
  3. Dâng lễ: Lễ Dâng Tình Yêu
  4. Hiệp lễ: Chứng Nhân Tình Yêu – Nguyễn Duy (red book page 152) 
  5. Kết lễ: Kinh Tạ Lễ (red book page 275)