I.  Mỗi người đều có bổn phận phải truyền giáo.

  1. Nhập lễ: Hỡi Thế Trần (blue book page 50)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 99
  3. Dâng lễ: Thân Lúa Miến (red book page 134)
  4. Hiệp lễ: Từ Rất Xa Khơi (red book page 201) 
  5. Kết lễ: Lời Nguyện Truyền Giáo (red book page 277)