I.

  1. Tình Ngài Thập Giá
  2.  Con Đường Chúa Đã Đi Qua – Văn Chi
  3.  Trên Đỉnh Đồi Xa
  4. Lời Vọng Tình Yêu (blue book page 130)