I.

  1. Nhập lễ: Thành Tâm Thờ Kính
  2. Tantum Ergo.  Pange Lingua Gloriosi – Catholic Hymns, Gregorian Chant