I. Hãy vui mừng Chúa đã Phục Sinh

  1. Nhập lễ: Nào Ta Hãy Mừng Vui (red book page 49)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 117
  3. Dâng lễ: Hiến Lễ Tình Yêu
  4. Hiệp lễ: Diệu Ca Phục Sinh , Anh lua Phuc Sinh
  5. Kết lễ: Hãy Loan Tin Chúa Sống Lại