I. Vinh quang là thánh giá

  1. Rước lá và Nhập lễ: Rước Lá (red book page 40), Vang Lời Tụng Ca (red book page 44), Chúa Vào Thành (red book page 39)
  2. Đáp ca:  Thánh Vịnh 21 – Thanh Lâm
  3. Dâng lễ: Máu Chiên Bò – Lm Kim Long
  4. Hiệp lễ: Nếu Có Thể – Kim Long (blue book page 122)
  5. Kết lễ: Mẹ Đồng Công – Phanxico (red book page 338)