I. Chúng ta là dân được tuyển chọn.

  1. Nhập lễ: Hãy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ – Ngọc Linh (red book page 76)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 26
  3. Dâng lễ: Tiến Dâng – Lm Kim Long (red book page 136)
  4. Hiệp lễ: Loi Nguyen Te Hien 1
  5. Kết lễ: Đem Tin Mừng (red book page 274)