I. Yêu thương là chu toàn lề luật của Chúa

  1. Nhập lễ: Trăm Triệu Lời Ca (red book page 91)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 65
  3. Dâng lễ:  Trái Tim Người Mẹ
  4. Hiệp lễ:Bài Ca Hiệp Nhất (Lm Thành Tâm) (red book page 231)
  5. Kết lễ: Ra Về Bình An (red book page 280)