I. Ta là Đường, Sự Thật và Sự Sống

  1. Nhập lễ: Hát Lên Bài Ca – Kim Long (red book page 74)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 32
  3. Dâng lễ:  Nhạc Khúc Yêu Thương
  4. Hiệp lễ: Chúa Là Con Đường (red book page 166)
  5. Kết lễ:  Mẹ Đẹp Tươi (red book page 336)