I. Chúa là mục tử nhân hậu.

  1. Nhập lễ: Hoan Ca Trong Thánh Đài (red book page 100)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 22
  3. Dâng lễ: Ca Khúc Trầm Hương – Dao Kim (red book page 104)
  4. Hiệp lễ: Chúa Là Mục Tử – Nguyễn Duy Vi (red book page 182)
  5. Kết lễ: Chút Tình Con Thơ (red book page 322)