I. Chúng ta là dân được tuyển chọn.

  1. Nhập lễ: Nguyện Chúa Chí Ái – Kim Long red book page 35).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 32
  3. Dâng lễ: Xin Dâng Lên 4 – Hoàng Vũ (red book page 103). 
  4. Hiệp lễ: Nên Một Với Chúa
  5. Kết lễ: Loi Me Nhan Nhu – Huyen Linh (red book page 311).