I. Thiên Chúa của kẻ sống.

  1. Nhập lễ: Về Đây Hỡi Người (red book page 96).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 16.
  3. Dâng lễ: Dâng Người (blue book page 100).
  4. Hiệp lễ: Ca Vang Tình Yêu Chúa 2.
  5. Kết lễ: Từ Chốn Luyện Hình (red book page 372).