I. Thiên Chúa đi tìm kẻ tội lỗi.

  1. Nhập lễ: Ngợi Ca (red book page 83).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 144
  3. Dâng lễ: Lễ Vật Giao Hòa (red book page 130). 
  4. Hiệp lễ: Con Đi Tìm Chúa.
  5. Kết lễ: Mẹ Từ Bi (red book page 298).