I. Hãy Trung Tín Trong Mọi Công Việc.

  1. Nhập lễ: Vang Tiếng Ngợi Khen – Đỗ Vy Hạ (red book page 92).  
  2. Đáp ca: Ngợi Khen Thiên Chúa – Thánh Vịnh 112 
  3. Dâng lễ: Dâng Chúa Trời (red book page 110). 
  4. Hiệp lễ: Xin Chỉ Cho Con (red book page 191).
  5. Kết lễ: Gần Lòng Mẹ Maria (red book page 305).