I. Thiên Chúa là Cha nhân từ.

  1. Nhập lễ: Hỡi Thế Trần (blue book page 50).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 50.
  3. Dâng lễ: Đôi Tay Này (red book page 112). 
  4. Hiệp lễ:  Chờ Mong – Nguyễn Duy.
  5. Kết lễ: Tận Hiến Cho Mẹ (red book page 323).