I. Từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

  1. Nhập lễ: Về Đây Hỡi Người  (red book page 96).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 89.
  3. Dâng lễ: Trên Điã Thánh (red book page 138).
  4. Hiệp lễ: Theo Chúa – Phương Anh (red book page 232).
  5. Kết lễ: Cung Chúc Trinh Vương (red book page 304).