I. Hãy Sống Khiêm Nhường.

  1. Nhập lễ: Con Hân Hoan – Nguyễn Duy (red  book page 69).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 67
  3. Dâng lễ: Còn Gì Dâng Ngài (Như Con Dã Tràng) – Phanxicô (blue book page 89). 
  4. Hiệp lễ: Con Chỉ Là Tạo Vật – Phanxicô (red book page 159). 
  5. Kết lễ: Dâng Về Mẹ (red book page 303).