I. Chiến đấu cho niềm tin.

  1. Nhập lễ: Thánh Lễ MISA – Vũ Đình Ân (red book page 87). 
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 39 – Thanh Lâm.
  3. Dâng lễ: Hiệp Dâng – Anh Tuấn (red book page 128).
  4. Hiệp lễ: Chúa Vẫn Thánh Hóa – Mi Trầm (red book page 172).
  5. Kết lễ: Trinh Vương Maria – Phạm Ðức Huyến (red book page 331).