I. Luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa.

  1. Nhập lễ: Hãy Đến Tung Hô (red book page 77).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 32-Phúc Thay Dân Tộc 
  3. Dâng lễ: Trên Đĩa Thánh (red book page 138).
  4. Hiệp lễ: Con Hướng Về Chúa (red book page 141). 
  5. Kết lễ: Dâng Mẹ – Hoài Đức (red book page 307).