I. Lắng nghe Lời Chúa.

  1. Nhập lễ: Tâm Tư Con Reo Mừng – Vũ Đình Ân (red book page 86).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 14 – Thanh Lâm
  3. Dâng lễ: NGUYỆN DÂNG LÊN CHÚA – JB. PHẠM QUỐC HUÂN
  4. Hiệp lễ: Lắng Nghe Lời Chúa – Nguyễn Duy (red book page 217).
  5. Kết lễ: Sống Chứng Nhân – Nguyễn Duy (red book page 281).