I. Đối xử nhân hậu với tha nhân.

  1. Nhập lễ: Bước Vào (Lm. Phạm Liên Hùng)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 68
  3. Dâng lễ: Xin Dâng Lên (red book page 106)
  4. Hiệp lễ: Những Người Đó (Phạm Quang) (red book page 187)
  5. Kết lễ: Dâng Mẹ (red book page 307)