I. Ra đi rao giảng Tin Mừng

  1. Nhập lễ:  Ngợi Ca (Lm. Nguyễn Duy) (red book 83)
  2. Đáp ca: Tv65_14c
  3. Dâng lễ:  Lời Dâng (Văn Chi)
  4. Hiệp lễ: Tư rất xa khoi (red book 201)
  5. Kết lễ: Lời Nguyện Truyền Giáo (Hoài Chiên) (red book page 277)