I. Từ bỏ mọi sự để theo Chúa

  1. Nhập lễ: Ve Noi Day (Lm. Nguyen Duy) (red book page 98)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 15 C (Thanh Lâm)
  3. Dâng lễ: Của Lễ Yêu Thương (Nhật Minh)
  4. Hiệp lễ: Dấu Ấn Tình Yêu (red book page 163)
  5. Kết lễ: Trong An Bình (Nguyễn Duy) (red book page 284)