I.

 1. Rước Lá: Rước Lá (red book page 40)
 2. Nhập Lễ: Chúa Vào Thành (red book page 39)
 3. Đáp ca: Thánh Vịnh 21
 4. Dâng lễ: Máu Chiên Bò
 5. Hiệp lễ: Phó Thác (red book page 43)
 6. Kết lễ: Con Đường Chúa Đã Đi Qua (red book page 25)

II. Vinh quang là thánh giá

 1. Rước Lá: Rước Lá (red book page 40)
 2. Nhập Lễ: Chúa Vào Thành (red book page 39)
 3. Đáp ca: Thánh Vịnh 21
 4. Dâng lễ: Máu Chiên Bò
 5. Hiệp lễ: Phó Thác (Lm. Nguyễn Duy) (red book page 43)
 6. Kết lễ: Mẹ Đồng Công (red book page 338)