I.

  1. Nhập lễ: Quỳ Bên Cung Thánh (red book page 36)
  2. Dâng lễ: Thánh Vịnh 129
  3. Hiệp lễ: Con Dâng Hy Lễ Này (red book page 113)
  4. Kết lễ: Xin Tri Ân (red book page 188)

II. Chúa là Đấng hay tha thứ. Hãy sống trong sạch.

  1. Nhập lễ: Xin Vác Lấy Thánh Giá (red book page 38)
  2. Đáp ca: Thánh Thịnh 125
  3. Dâng lễ: Hiệp Dâng (Anh Tuấn) (red book page 128)
  4. Hiệp lễ: Người Phụ Nữ Ngoại Tình (Mi Trầm)
  5. Kết lễ: Kìa Ai (Vinh Hạnh) (red book page 310)