I.

  1. Nhập lễ: Lạy Chúa Bao Ngày Tháng
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 102
  3. Dâng lễ: Con Xin Tiến Dâng (red book page 119)
  4. Hiệp lễ: Bờ Đá Xanh Tạ Tội (blue book page 133)
  5. Kết lễ: Cung Chúc Trinh Vương (red book page 304)

II. Hãy ăn năn hôí cải.

  1. Nhập lễ: Hãy Trỗi Dậy (Kim Long) (red book page 32)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 102Hồi Tâm
  3. Dâng lễ: Con Dâng Hy Lễ Này (Việt Khôi) (red book page 113)
  4. Hiệp lễ: Hồi Tâm (Thiên Lý)
  5. Kết lễ:   Lạy Thánh Giuse (LM JB Nguyễn Sang)(red book page 346)