I.

  1. Nhập lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương (red book page 162)
  2. Đáp ca:  Thánh Vịnh 102 
  3. Dâng lễ: Lễ Vật Giao Hòa (red book page 130)
  4. Hiệp lễ: Bài Ca Bác Ái (blue book page 220)
  5. Kết lễ: Sống Chứng Nhân (red book page 281)

II.Các con hãy có lòng thương xót như Cha các con hay thương xót

  1. Nhập lễ: Về Nơi Đây (Lm. Nguyễn Duy) (red book page 98)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 102 
  3. Dâng lễ: Lễ Vật Giao Hòa (Viết Chung) (red book page 130)
  4. Hiệp lễ: Thực thi Lời Ngài (Lm Nguyễn Hùng Cường)
  5. Kết lễ: Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi) (red book page 298)