I.Hạnh Phúc thật là đặt hết tin tưởng vào Chúa

  1. Nhập lễ: Ngợi Ca (Lm Nguyễn Duy) (red book page 83)
  2. Đáp ca:  Thánh Vịnh 1 
  3. Dâng lễ: Giờ Đây Chúng Con – Lm. Kim Long (red book page 127)
  4. Hiệp lễ:  Chúa dắt dìu con
  5. Kết lễ: Nguồn Cậy Trông (Sáng tác: Hoàng Vũ) – Phạm Tôn Tẫn (red book page 325)