I.Hãy tỉnh thức vì giờ cứu rỗi đã đến gần

  1. Nhập lễ: Hãy Trỗi Dậy (Kim Long) (red book page 32)
  2. Đáp ca:  Thánh Vịnh 24.
  3. Dâng lễ: Lễ Dâng Trông Đợi (Viêt Chung) (red book page 4)
  4. Hiệp lễ: Nguyện Xin Chúa Đến
  5. Kết lễ: Từ Chốn Luyện Hình (Kim Long) (red book page 372)

I.

  1. Nhập lễ: Nguyện Trời Cao (Kim Long) (red look page 9). 
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 121B (Thanh Lâm)
  3. Dâng lễ: Lễ Dâng Trông Đợi (Viêt Chung) (red book page 4)
  4. Hiệp lễ: Hãy Tỉnh Thức (Thành Tâm)
  5. Kết lễ: Hãy Tỉnh Thức – Phạm Quang (red book page 1).