I.Hiến dâng cách quảng đại

  1. Nhập lễ: Về Nơi Đây (Lm. Nguyen Duy) (red book page 98)
  2. Đáp ca: TV_145
  3. Dâng lễ: Dâng 1 (Lm Nguyễn Duy) (blue book page 64)
  4. Hiệp lễ: Chúa Sẽ Đền Bù (Mi Trầm) (red book page 143)
  5. Kết lễ: Từ Chốn Tối Tăm (Kim Long) (red book page 373)