I. Hai giới răn trọng nhất: Kính Chúa và Yêu Người

  1. Nhập lễ:  Bước Vào (Phạm Liên Hùng)
  2. Đáp ca:  Tv 17 Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa
  3. Dâng lễ:  Tiến Dâng Của Lễ (Đinh Công Huỳnh)
  4. Hiệp lễ:   Yêu người như Chúa (Đinh Công Huỳnh)
  5. Kết lễ:  Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi) (red book page 294)