I

  1. Nhập lễ: Ngợi Ca (red book page 83)
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 114 (Thái Nguyên)
  3. Dâng lễ: Hoan Ca Dâng (blue book page 107)
  4. Hiệp lễ: Theo Chúa (red book page 232)
  5. Kết lễ: Dâng Về Mẹ (red book page 303)

II. Hy sinh vác thập giá theo Chúa

  1. Nhập lễ:  Trăm Triệu Lời Ca (blue book page 52)
  2. Đáp ca: Miền Đất Nhân Sinh (TV 114)
  3. Dâng lễ:  Trên Đĩa Thánh (Mi Trầm) (red book page 138)
  4. Hiệp lễ: Theo Chúa (Lm Phương Anh) (red book page 232)
  5. Kết lễ: Sống Chứng Nhân (Lm Nguyễn Duy) (red book page 281)