Chầu Đền Tạ Thánh Thể: thông thường vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng lúc 11 AM, (nếu có thay đổi, sẽ có thông báo trong bản tin hoặc trong mục Thông Báo của Website.)

Lần Chuỗi Kính Lòng Thương Xót Chúa: mỗi Thứ Sáu lúc 5:40 PM (cầu nguyện xin ơn bình an cho Giáo Xứ, Cộng Đoàn, và từng gia đình chúng ta.)

Nhóm Chúa Tình Thương: sẽ có họp nhóm vào mỗi Chúa Nhật thứ nhì trong các tháng lẻ: 1, 3, 5 ,7, 9, 11

Hội Các Bà Mẹ: sẽ họp vào mỗi Chúa Nhật thứ nhì trong các tháng chẵn: 2, 4, 6, 8, 10, 12

Lớp Việt Ngữ sẽ khai giảng vào Tháng 9. Quý vị nào cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Anh Thi & Chị Loan.

Chương trình Giáo Lý Tân Tòng (2021 – 2022) sẽ bắt đầu Tháng 7. Quý vị nào muốn tìm hiểu về đức tin Công Giáo hay biết anh chị em nào cần học lớp giáo lý này xin liên lạc với văn phòng giáo xứ hoặc thầy sáu qua email: binh-yen.nguyen@dor.org. (Lớp giáo lý tân tòng cũng dành cho những người lớn đã được rửa tội nhưng vì lý do nào đó chưa được thêm sức.)

CHƯƠNG TRÌNH NHỮNG NGÀY THÁNG TỚI

Chủ Nhật ngày 26 tháng 9:

Lớp Việt Ngữ khai giảng.
Cha Quản Nhiệm đi vắng 20-30 tháng 9. Cha Hoan dâng Lễ 26/9.

Chủ Nhật ngày 10 tháng 10:

PICNIC (Potluck) cho các em giúp lễ và gia đình, các em Trường Việt Ngữ và gia đình, Thầy cô giáo trường Việt Ngữ và gia đình, Các em nhóm dâng hoa và gia đình, các em nhóm Youth và gia đình, các vị trong Ban Chấp Hành của Cộng Đoàn và gia đình.
Các em thuộc nhóm Youth Group phụ trách các trò chơi.

Chủ Nhật ngày 24 tháng 10 lúc khoảng 1 pm to 3 pm:
Cùng với nhóm Youth Group đến thu dọn Cemetery để chuẩn bị bước vào tháng cầu nguyện cho các Linh Hồn. (Cộng đoàn sẽ phục vụ Pizza và Soda)

Chủ Nhật ngày 31 tháng 10:
Cùng với Nhóm Youth Group tổ chức Halloween cho Cộng Đoàn người Mỹ và Cộng Đoàn người Việt chúng ta.