Chủ Nhật ngày 31 tháng 3:  Lễ Quan Thầy Cộng Đoàn.

Chầu Đền Tạ Thánh Thể: thông thường vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng lúc 11 AM, (nếu có thay đổi, sẽ có thông báo trong bản tin hoặc trong mục Thông Báo của Website.)

Lần Chuỗi Kính Lòng Thương Xót Chúa: mỗi Thứ Sáu lúc 5:40 PM (cầu nguyện xin ơn bình an cho Giáo Xứ, Cộng Đoàn, và từng gia đình chúng ta.)

Nhóm Chúa Tình Thương: sẽ có họp nhóm vào mỗi Chúa Nhật thứ nhì trong các tháng lẻ: 1, 3, 5 ,7, 9, 11

Hội Các Bà Mẹ: sẽ họp vào mỗi Chúa Nhật thứ nhì trong các tháng chẵn: 2, 4, 6, 8, 10, 12

Lớp Việt Ngữ sẽ khai giảng vào Tháng 9. Quý vị nào cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Anh Thi & Chị Loan.

Chương trình Giáo Lý Tân Tòng bắt đầu vào Tháng 9. Quý vị nào muốn tìm hiểu về đức tin Công Giáo hay biết anh chị em nào cần học lớp giáo lý này xin liên lạc với văn phòng giáo xứ hoặc thầy sáu qua email: binh-yen.nguyen@dor.org. (Lớp giáo lý tân tòng cũng dành cho những người lớn đã được rửa tội nhưng vì lý do nào đó chưa được thêm sức.)