1. Nhập lễ: Con Nay Trở Về (red book page 22).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 50 – Tường Ân.
  3. Xức tro: Hỡi Người Hãy Nhớ (red book page 28).
  4. Dâng lễ: Lễ Vật Giao Hòa (red book page 130).
  5. Hiệp lễ: Người Là Tro Bụi (red book page 29).
  6. Kết lễ: Hãy Quay Về (red book page 30).