1. Nhập Lễ: Nguyện Chúa Chí Ái (red book page 35)
  2. Đáp Ca:   Thánh Vinh 115 (Viễn Xứ)
  3. Dâng Lễ: Con Xin Tiến Dâng (blue book page 62)
  4. Hiệp Lễ:  Xin Dạy Con Yêu Ngài (red book page 233)
  5. Kết Lễ:     Dâng Về Mẹ (red book page 303)

 

Năm B