Chúa Nhật 1 mùa Chay

I.

1. Nhập lễ: Trên Con Đường Trở Về (red book page 37).
2. Đáp ca: Đường Nẻo Chúa (TV 24).
3. Dâng lễ: Nguyện Dâng Lên Chúa (blue book page 63).
4. Hiệp lễ: Con Náu Nương Nơi Ng̀ai.
5. Kết lễ: Kinh Chiều.

II. Bài Hát Trong Thánh Lễ Tết

1. Nhập Lễ: Xin Ngài Thứ Tha
2. Đáp Ca:   Thánh Vịnh 24
3. Dâng Lễ: Tạ Ơn Trời (red book page 224) – YouTube
4. Hiệp Lễ:  Dẫn Con Từng BướcYouTube
5. Kết Lễ:     Tán Tụng Hồng Ân