Kinh CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA

 

Con lạy Đức Chúa Giêsu hằng ngự trên bàn thờ đêm ngày liên mãi,/ vì lòng thương loài người ta, / và lấy lòng nhân từ thương xót mời gọi chờ đợi, / cùng chịu lấy mọi kẻ đến cùng Chúa con./  Con tin thật vững vàng, / Chúa con ngự trong phép Mình Thánh, / dù mà con rất hèn hạ, / con cũng cả dám sấp mình xuống thờ lạy đội ơn Chúa con, / vì mọi ơn Chúa con đã xuống cho con, / nhất là vì Chúa con đã lập phép Mình Thánh phó mình cho con, / cùng đã ban Mẹ Chúa con / là rất Thánh Đức Bà Maria, / làm quan thầy bầu cử cho con, / và đã mở lòng con đến chầu Mình Thánh Chúa con trong nhà thờ này bây giờ./

Hôm nay / con thờ lạy trái tim Chúa con đáng mến vô cùng, / hay thương vô cùng, / trước là cho được tạ ơn Chúa con đã lập phép cực trọng Mình Thánh Chúa con,/ sau là cho được đền vì tội lỗi những kẻ vô đạo, / kẻ rối đạo và kẻ có đạo, / đã phạm đến phép Mình Thánh Chúa con từ xưa đến nay. / Sau nữa, / dù con chầu Mình Thánh Chúa con ở đây, / nhưng mà lòng con ước ao cho được chầu Chúa con nơi các nhà thờ có Mình Thánh Chúa con, / nhất là những nơi người ta bỏ chẳng chầu Mình Thánh Chúa con./

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, /con kính mến Chúa con hết lòng, hết sức, / con lo buồn ăn năn trách mình con, / vì bấy lâu nay nhiều lần con đã mất lòng Chúa con / là Đấng nhân lành vô cùng dường ấy./  Từ rày về sau, /trông ơn Chúa con giúp sức,/ con quyết chí sửa mình chẳng còn dám làm mất lòng Chúa con nữa. / Dù mà con rất hèn mạt, / con cũng xin dâng trót mình con cho Chúa con. / Trí khôn / ý muốn, / mọi sự lòng con yêu chuộng ước ao, / cùng các sự khác thuộc về con, / thì con dâng cho Chúa con hết thay thảy, / chẳng dám tiếc sự gì cùng Chúa con nữa./

Từ này mà đi / Chúa con muốn định cho con thế nào, / con vâng bằng lòng thể ấy. / Con chẳng xin, chẳng muốn điều gì, / chỉ xin, chỉ muốn cho con được kính mến, / được giữ nghĩa cùng Chúa con cho đến hết hơi, / cùng vâng theo thánh ý Chúa con cho trọn mà thôi./

Con xin Chúa con thương đến các linh hồn nơi luyện ngục, / nhất là những linh hồn kẻ khi còn sống / có lòng kính mến Mình Thánh Chúa con, / và trông cậy rất Thánh Đức Bà cách riêng. / Con lại xin Chúa con thương đến các kẻ có tội, / cho nó được ăn năn sửa mình lại nữa./

Sau hết, / dù con có yêu mến ước ao sự gì vật gì, / thì con cũng hằng xin hợp một ý cùng Trái Tim rất nhân lành Chúa con, / mà dâng sự ấy, vật ấy làm một cùng Trái Tim Chúa Con cho Đức Chúa Cha,/ xin người nhận lấy, / cùng nghe lời con cầu xin, / vì công nghiệp Chúa con./ Amen.

 

Mục Lục