1. Cho rước lễ xong, chủ tế đặt trên bàn thờ bình đựng Mình Thánh để cho rước lễ hôm sau và kết thúc thánh lễ bằng lời nguyện hiệp lễ.
  2. Đọc lời nguyện xong, chủ tế đứng trước bàn thờ, bỏ hương rồi quỳ gối xông hương ba lần lên Mình Thánh Chúa, đoạn nhận khăn choàng vai, dùng hai đầu khăn choàng phủ bình đựng Mình Thánh Chúa, và cầm bình lên.
  3. Cuộc rước kiệu tiến hành như sau:  Đi đầu là người cầm Thánh Giá, hai em cầm nến, các em thiếu nhi, hội Các Bà Mẹ, Tông Đồ đoàn, các em giúp lễ với bình Hương, linh mục mang Mình Thánh Chúa kiệu sang bàn thờ phụ.  Trong khi đi kiệu, hát thánh ca thích hợp về Thánh Thể.
  4. Sau khi đi kiệu, các em thiếu nhi, hội Các Bà Mẹ, và Tông Đồ đoàn về chỗ của mình, chỉ trừ các em giúp lễ ở lại chỗ bàn thờ phụ.  Khi đến nơi, linh mục đặt bình đựng Mình Thánh Chúa lên bàn thờ, bỏ hương rồi quỳ gối xông hương, trong lú đó hát bài Đây Nhiệm Tích (TANTUM).  Cuối cùng đóng cửa nhà tạm.

Sau đó là giờ Chầu của cộng đoàn.

Mục Lục