I

  1. Nhập lễ: Ngợi Ca (red book page 83).
  2. Đáp ca: Thánh Vịnh 84.
  3. Dâng lễ: Bài Ca Dâng Hiến (red book page 215).
  4. Hiệp lễ: Chứng Nhân Tình Yêu (red book page 152).
  5. Kết lễ: Sao Biển (red book page 302).

II

  1. Nhập Lễ: Con Hân Hoan (red book page 68)
  2. Đáp Ca: Thánh Vịnh 84
  3. Dâng Lễ: Bài Ca Dâng Hiến (play sheet 1 only)
  4. Hiệp Lễ: Không Phải Con
  5. Kết Lễ: Đem Tin Mừng