1. Nhập lễ: Con Hân Hoan (red book page 68).
2. Đáp ca: Mắt Nhìn Lên Chúa (TV 122) – Tường Ân.
3. Dâng lễ: Dâng Niềm Cảm Mến (red book page 125).
4. Hiệp lễ: Ca Tình Tri Âm.
5. Kết lễ: Xin Vâng (red book page 340).