1. Nhập lễ: Về Đây Hỡi Người (red book page 96).
2. Đáp ca: Thánh Vịnh 138.
3. Dâng lễ: Ca Dâng Cảm Tạ.
4. Hiệp lễ: Ngày Vui Gioan Chào Đời.
5. Kết lễ: Trong An Bình (red book page 284).

The Naming of St. John the Baptist (Image by GHIRLANDAIO on Catholic Tradition)