Chúa Nhật 10 Thường Niên

1. Nhập lễ: Bước Vào Nhà Chúa.
2. Đáp ca: Thánh Vịnh 129 (CN TN 10B).
3. Dâng lễ: Đôi Tay Này (red book page 112).
4. Rước lễ: Trông Cậy Chúa (red book page 178).
5. Kết lễ: Kinh Tạ Lễ (red book page 275).